Sunday, October 31, 2010

Дэзэрэт Олон Улсын Энэрлийн Байгууллагын талаарх нэмэлт мэдээлэл.
Дэзэрэт Олон Улсын Энэрлийн Байгууллагын талаарх нэмэлт мэдээлэл.
Дэзэрэт Олон Улсын Энэрлийн Байгууллага (Дэзэрэт) нь олон улсын төрийн бус байгууллага ба Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмээс санхүүжигддэг бөгөөд хүмүүнлэгийн тусламжийн сан нь дэлхийн олон улс орны сүмийн гишүүдийн хандиваар бүрддэг юм. Дэзэрэт нь хандивын хөрөнгө мөнгийг 100 хувь тусламж, хөгжлийн хөтөлбөрүүдэд зарцуулдаг байна.
Дэзэрэт Олон Улсын Энэрлийн Байгууллагын зорилго нь:                                                     
Хүмүүсийн зовлонгоос хөнгөвчилж, тэдний биеэ дааж амьдрах чадварыг нь урамшуулан дэмжиж, хүмүүнлэгийн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг байгууллагуудад тусламж дэмжлэг үзүүлж, гэр бүлийг бэхжүүлхэд оршино.
Дэзэрэт нь үндсэн таван чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуудаг. Үүнд:  
·         Өөрсдөө тэргэнцэр худалдан авах боломжгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тэргэнцэр хандивлаж тараах.
·         Нярайн сэхээн амьдруулах сургалтуудыг зохион байгуулж,  хэрэгцээтэй тоног төхөөрөмжийг хандивлах.
·         Гүний худаг гаргаж, ундны ус түгээх байруудыг барьж ундны цэвэр усны эх үүсвэрийг бий болгох.
·         Хараа зүйн эмч нарт сургалт явуулж, хэрэгцээтэй байгаа тоног төхөөрөмжийг хандивлах
·         Ногоо тарих, хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих.
Дэзэрэт нь 1993 оноос хойш өнөөг хүртэл Монгол улсад тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд өнгөрсөн хугацаанд тавь гаруй түнш байгууллагуудтай  хамтран ажиллаад байна.
2004 оноос хойш Дэзэрэт нь Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй  4000 гаруй иргэдэд тэргэнцэр хандивлаад байгаа юм.
Мөн энэ онд Дэзэрэт нь Зүүнхараагийн иргэдэд гүний дөрвөн худаг гаргаж өгч, Баянзүрх дүүргийн иргэдэд ундны ус түгээх таван байр барьж хандивлах болсондоо баяртай байна.
1993 оноос хойш Дэзэрэт нь 8,5 сая ам долларын материаллаг болон мөнгөн тусламжийг Монгол улсын иргэдэд үзүүлсэн юм байна.  
2010 оны 10 дугаар сар

 


No comments:

Post a Comment