Sunday, January 10, 2010

Тэргэнцэр хандивлана / Дэзэрэт Олон Улсын Энэрлийн Байгууллага

January 7, 2010

Өөрсдөө тэргэнцэр худалдан авах боломжгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тэргэнцэр хандивлан, тэдний хөдөлгөөний хязгаарлагдмал байдлыг арилгах.